Carys-Haf is currently in her third year studying Theatre Design and Production at the University of Wales Trinity Saint David in Carmarthen.  During her three years at UWTSD she has found her passion for Stage Managment.  Carys-Haf has always had a love for theatre from a young age going on bus trips to see shows with her grandmother to see musicals. 

Carys-Haf is an exceptionally organised person and ensures that she is prepared well in advance of any project she undertakes. She enjoys working with others and considers herself to have very good communication, networking, organization, and leadership skills.  She works well independently and as part of a team, happy to listen to and take on other ideas.  She has the confidence to react quickly in challenging situations and can handle the pressurized nature and deadlines of projects. Carys-Haf considers reliability and resilience to be two personal traits that helps her succeed.  She is conscientious and will work until the job is completed to the highest standard. 

During her Education she has had the opportunity to work on placements with Theatre Genedlaethol Cymru, Theatre Na’Nog, S4C and Hay Festival to name a few. She even had her first professional job over the summer during her second year working as the ASM on book on Theatre Genedlaethols production ‘X’.

When Carys-Haf is not working in the theatre,  she enjoy Kayaking, climbing, sewing and volunteering at an outdoor adventure centre.  She has worked with people of all ages and abilities, this has been challenging and it is always rewarding to see others achieving.

Ar hyn o bryd mae Carys-Haf yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Dylunio a Chynhyrchu Theatr ym mhrifysgol Drindo Dewi Sant yng Nghaerfyrddin. Yn ystod ei thair blynedd yn UWTSD mae hi wedi canfod ei hangerdd yn  Reoli Llwyfan.  Cwmpodd Carys-Haf mewn cariad gyda theatre o oedran ifanc yn mynd ar deithiau bws I WMC  gyda’I mam-gu I welds sioeau cerdd.

Mae Carys-Haf yn berson hynod o ddrefnus ac yn sicrhau ei bod yn barod ymhell cyn unrhyw brosiect y mae'n ymgymryd ag ef. Mae hi'n mwynhau gweithio gydag eraill ac mae'n ystyried bod ganddi sgiliau cyfathrebu, rhwydweithio, trefnu ac arwain da iawn. Mae hi'n gweithio'n dda yn annibynnol ac fel rhan o dîm, yn hapus i wrando ar syniadau eraill a'u cymryd. Mae ganddi’r hyder i ymateb yn gyflym mewn sefyllfaoedd heriol a gall drin natur dan bwysau a therfynau amser prosiectau. Mae Carys-Haf yn ystyried bod dibynadwyedd a gwytnwch yn ddau nodwedd bersonol sy'n ei helpu i lwyddo. Mae hi'n gydwybodol a bydd yn gweithio nes bydd y swydd wedi'i chwblhau i'r safon uchaf.

Yn ystod ei Addysg mae hi wedi cael cyfle gael profiad gyda Theatr Genedlaethol Cymru, Theatre Na’Nog, S4C a Gŵyl y Gelli i enwi ychydig. A dros yr Haf yn ei ail flwyddin cafodd ei swydd broffesiynol gyntaf yn gweithio ar cynhyrchiad ‘X’ Theatr Genedlaethol Cymru fel ASM ar llyfr.

Pan nad yw Carys-Haf yn gweithio yn y theatr, mae hi’n mwynhau Caiacio, dringo, gwnïo a gwirfoddoli mewn canolfan antur awyr agored. Mae hi wedi gweithio gyda phobl o bob oed a gallu, mae hyn wedi bod yn heriol ac mae bob amser yn werth chweil gweld eraill yn cyflawni.

Carys-Haf Williams Freelance Stage Manager 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now